Samenwerking gemeente Zoetermeer en hoogheemraadschappen integraal onderhoud watergangen

 • Begonnen: 2018-04-02
 • Opdrachtgever: Gemeente Zoetermeer
 • Status: afgerond
 • Uitvoering:
 • Frans Gersen
 • Gerrit Hasperhoven
 • WaterMeester
 • InnoFra
 • BeheerMeester

Doel

Te komen tot convenant watersamenwerking

InnoFra ondersteunt de gemeente Zoetermeer bij de opzet van het proces van samenwerking met twee hoogheemraadschappen in het kader van integraal onderhoud aan de watergangen.

Het project heeft uit twee fasen bestaan:

Fase 1 heeft geleid tot gezamenlijke inzichten met nader uit te werken actiepunten vanuit verschillende overleggen tussen de gemeente Zoetermeer en de hoogheemraadschappen. WaterMeester was in deze fase de initiator van de overleggen en was verantwoordelijk voor de verslaglegging. Voor wat betreft het uitzetten en uitwerken/realiseren van de actiepunten door alle partijen heeft WaterMeester een aanjaagrol vervult.

Fase 2 moest uiteindelijk resulteren in het behalen van de volgende doelstellingen:

 • Te komen tot een bestuurlijk getekende overeenkomst over het onderhoud van de watergangen en alle aanverwante zaken met de beide hoogheemraadschappen.
 • Vanaf 2019 te gaan werken met een realistische meerjarenplanning voor het totale beheer en onderhoud van de watergangen, waarbij in het proces ook een koppeling wordt gelegd met de afdeling Financiën van de gemeente Zoetermeer.
 • Continuïteit aanbrengen in de uitvoering van de overeenkomsten. Zowel bij de afdeling Stadsbeheer, alsook bij de afdelingen Stadsontwikkeling en Financiën.

WaterMeester heeft o.a. als vertegenwoordiger van de gemeente Zoetermeer een rol gehad bij het samenbrengen van de gemeente Zoetermeer en de hoogheemraadschappen om samen tot ambtelijke overeenstemming te komen over een duurzame samenwerkingsovereenkomst.

Verder heeft WaterMeester samen met partijen een realistische meerjarenplanning opgesteld. E.e.a. is vervat in een ambtelijke overeenkomst tussen beide partijen. De projectleider van WaterMeester heeft hiertoe samengewerkt met de strategisch adviseur BeheerMeester en de senior adviseur Finance.

De laatste stap is het opstellen van een collegevoorstel door WaterMeester en BeheerMeester, ter vaststelling in het College van Zoetermeer. Dit zal in de loop van 2019 plaatsvinden.

WaterMeester is de verbindende kennislink in watersamenwerking tussen gemeente en beide hoogheemraadschappen. In dit project hebben wij de belangen behartigd van de gemeente Zoetermeer, met name Stadsbeheer, en gezorgd voor heldere communicatielijnen, zowel bij de gemeente intern als met de hoogheemraadschappen. De financiële consequenties voor het onderhoud aan de watergangen is inzichtelijk gemaakt en er zijn eenduidige afspraken voor de toekomst gemaakt, op het gebied van financiën en bestuur tot en met de uitvoering.

Zoetermeer_Stadhuisplein_met_ingang_Stadshart_Passage

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws