BORG methodiek

De BORG methodiek, voor een moderne overheid met visie

BORG = Beheer Openbare Ruimte Geborgd. Onze BORG methodiek vormt een van de pijlers onder onze dienstverlening op het gebied van het beheer van de openbare ruimte. De BORG methodiek helpt u bij het opzetten en implementeren van een slimme en nieuwe vorm van uw bedrijfsvoering. De BORG methodiek wordt gekenmerkt door flexibiliteit, transparantie, maatwerk en toekomstgerichtheid.

Download de BORG-methodiekbrochure en/of bekijk het Youtube filmpje.

De BORG methodiek bestaat uit vier onderdelen:

1. BORG-methodiek - 2. Web-BORG - 3. BORG-academie - 4. Asset BORG


1. BORG-methodiek

De BORG-methodiek creëert samenhang tussen de verschillende onderdelen binnen de bedrijfsvoering, zoals organisatieopzet, borgen van kennis en kunde, verbindingen leggen tussen de afdeling en andere afdelingen middels een integrale manier van werken. Om de bedrijfsvoering goed vastgelegd te krijgen en de ontwikkelingen die op ons afkomen hierin mee te kunnen nemen, is ons vertrekpunt het helder krijgen van de huidige en gewenste situatie. Dit geldt zowel op management- als op medewerkersniveau.

De BORG-methodiek helpt u bij het inrichten van een transparante, toekomstgerichte bedrijfsvoering. De BORG-methodiek zorgt voor verbinding van de openbare ruimte vanuit alle domeinen in uw organisatie, waarmee beleid tot en met uitvoering aan elkaar worden gekoppeld.

2. Web BORG

Gemeenten krijgen steeds meer te maken met complexe vraagstukken waarin onderlinge verbanden steeds meer integraal moeten worden uitgewerkt. Web BORG biedt een persoonlijk en op maat in te richten dashboard dat inzicht geeft in processen, lopende projecten, rollen, taken en verantwoordelijkheden in onderlinge verbanden met andere medewerkers. Het toegankelijk maken van deze bedrijfsvoeringgegevens en onderlinge processen, resulteert in een eenduidige manier van werken voor alle betrokken medewerkers. Web BORG is een onafhankelijke webapplicatie waarmee uit diverse software- en informatiesystemen deze benodigde data en kaartmateriaal ontsloten wordt. Het is een veilige en flexibele aanvulling op uw zaaksysteem en brengt structuur aan in uw bedrijfsvoering. De online applicatie biedt een platform om informatiestromen omtrent de openbare ruimte te borgen. Web BORG is ontwikkeld in samenwerking met gebruikers. Web BORG sluit aan op het bestaande BORG-concept welke gemakkelijk te integreren is binnen uw organisatie en andere domeinen. Web BORG geeft uitvoering en ontwikkeling aan uw bedrijfsvoering.

Download de Web BORG leaflet of neem contact op voor een vrijblijvende presentatie van de Web BORG.

3. BORG-academie

Vraagstukken worden steeds complexer en hierin dienen management en medewerkers zich te bekwamen. Deels dient dit aan te sluiten bij de organisatiebrede ontwikkeling, maar ook specifiek op de werkvelden binnen de openbare ruimte. De diversiteit van ontwikkelingen is groot zoals de omgevingsvisie, ruimtelijke adaptatie, assetmanagement, programmeren of het houden van GIS-analyses. Het zijn belangrijke kennisaspecten die nog lang niet bij iedere organisatie ontwikkeld zijn of waarvan de samenhang nog niet goed bekend is. Daarnaast vragen deze complexe vraagstukken ook andere competenties van uw organisatie en medewerkers. Vanuit het bewustzijn dat de komende jaren veel technisch personeel het gemeentelijk landschap gaat verlaten en dat er sprake is van onvoldoende instroom bij technische opleidingen is de BORG-academie ontstaan. De BORG-academie ondersteunt gemeentelijke organisaties door het verzorgen van opleidingen op maat om de complexere vraagstukken middels kennis en functioneren te borgen.

4. Asset BORG

Met Asset BORG leveren we een praktische vertaling van het assetmanagementsysteem en kunnen we u helpen uw organisatie te ontwikkelen op basis van assetmanagementprincipes. Belangrijk in onze visie is dat assetmanagement vooral geen doel op zich moet worden maar een middel om je organisatiedoel te bereiken. Het blijkt in de praktijk dat er nogal een verschillende interpretatie gegeven wordt wat assetmanagement betekent. Veel belangrijker is wat het betekent voor uw organisatie en tussen leidinggevende, beleidsmedewerkers en beheerders. Het is noodzakelijk dat u samen door één bril leert kijken en op die manier invulling geeft aan assetmanagement. Binnen Asset BORG hebben we onder andere een palet praktische cursussen toegespitst op de diverse rollen en taken binnen de gemeentelijke beheerafdeling. De cursusopzet is in samenwerking met een aantal grote en kleine gemeenten gemaakt en kan indien wenselijk aangepast worden naar uw behoefte.

Ons concept Asset BORG:

Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door:

Meer weten? Download de brochure of neem contact met ons op.

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws