WaterMeester

WaterMeester: Verbindende kennislink in watersamenwerking

Dat het klimaat verandert, is een bekend gegeven. Een gevolg van deze klimaatsverandering is dat een aantal zaken anders moeten worden aangepakt dan dat we tot nu toe gewend waren. Zo zal de inrichting van de leefomgeving op een andere wijze moeten gebeuren. WaterMeester begeleidt gemeenten en waterschappen bij hun communicatie, zowel intern als tussen organisaties. Vanuit onze expertise en jarenlange ervaring weten wij hoe wij beide partijen kunnen begeleiden tot het bereiken van een gezamenlijke doelstelling.

WaterMeester begeleidt uw organisatie bij het opstellen en implementeren van haalbare visie binnen de klimaatverandering, die inpasbaar is binnen uw omgevingsvisie. Ook ondersteunen we u bij het realiseren van uitgewerkte plannen betreffende de integrale inrichting van de leefomgeving waarin klimaatsverandering een belangrijk onderdeel is. Als WaterMeester zijn wij gespecialiseerd op het gebied van water(overlast), hittestress en leefbaarheid.

Bewustwording en koersbepaling

Vanwege de klimaatverandering spelen ruimtelijke adaptatie en de energietransitie een belangrijke rol bij planherzieningen en nieuwe ruimtelijke plannen. Gemeenten hebben de taak om uiterlijk in 2020 een stress-test van hun grondgebied uit te laten voeren, waarin de knelpunten en kansen naar voren komen op het gebied van water(overlast) en hittestress. Daarnaast hebben de meeste gemeentes zich tot taak gesteld om binnen enkele decennia CO2-neutraal te worden.

De klimaatverandering zorgt niet alleen voor veel water, maar soms ook voor te weinig water en lage grondwaterstanden. In de zomer van 2018 was er een langere periode van droogte, waardoor water vasthouden belangrijker werd dan water afvoeren. WaterMeester adviseert hoe hier op een goede manier mee om te gaan, zowel in anticiperende zin alsook in oplossende denkrichtingen. Dit doen wij door middel van werkateliers om te komen tot een integrale gebiedsgerichte aanpak.

WaterMeester legt de inrichting van de fysieke en sociale leefomgeving langs de lat van gebiedsgerichte aanpak. Wij zijn uw partner zijn bij het opstellen van het programma Water en helpen om de doelstellingen op het gebied van Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie binnen uw organisatie vorm te geven.

Wilt u weten wat WaterMeester in uw specifieke situatie voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

watermeester

Wil je meer informatie?


Direct contact Meer nieuws